Tinc un Habitatge d'Ús Turístic, per què l'haig de legalitzar i com ho puc fer?

QUÈ ÉS UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC (HUT)?

És aquell que és ofert, sencer, pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, a canvi d'un preu, per períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies. Ha d'estar legalitzat per l'ajuntament corresponent.

 

QUI ÉS EL TITULAR DE L'ACTIVITAT D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC? 

És el propietari de l'habitatge, que ha d'obtenir la corresponent habilitació municipal, tot i que la seva comercialització i gestió es pot encomanar a una tercera persona (intermediari o gestor).

 

QUINES CONDICIONS HA DE TENIR UN HABITATGE PER PODER SER LEGALITZAT COM A HUT? 

Ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat, com a qualsevol altre habitatge, i no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
Ha de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.


QUÈ S'HA DE FER PER LEGALITZAR UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC? 

S'ha de posar en coneixement, de l'ajuntament corresponent, l'inici de l'activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable, en la qual s'ha de declarar:
Les dades d'identificació de l'habitatge i del seu titular.
Que disposa de la cèdula d'habitabilitat.
Que compleix els requisits establerts per la normativa vigent, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.


QUAN ES POT INICIAR L'ACTIVITAT D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC? 

Des del moment que el propietari presenta la declaració responsable bé davant l'ajuntament competent o bé davant la Finestreta Única Empresarial (FUE). Una vegada legalitzat l'habitatge, l'ajuntament ho notifica al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) el qual li assigna un número d'inscripció (NIRC) que se li comunica al propietari. Aquest número ha de constar en tota mena de publicitat on es comercialitzi l'habitatge. 

En el cas que s'hagi legalitzat l'habitatge davant l'ajuntament, i encara no es disposi del número d'inscripció esmentat, caldrà fer constar, com a mínim, la referència de la comunicació municipal que serà substituïda pel NIRC una vegada que aquest sigui notificat al propietari.

 

Circular interpretativa sobre l'obligació de fer constar el número d'inscripció en el registre de turisme de Catalunya

PER QUÈ CONVÉ LEGALITZAR L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?

Perquè l'exercici d'aquesta activitat s'ha de desenvolupar dins la legalitat. La legalització de l'habitatge obre l'activitat a un millor posicionament en el mercat, gracies a les polítiques de promoció i a la possibilitat de categorització.

L'habitatge legalitzat es beneficia de la difusió i promoció turística que es fa mitjançant la Guia oficial d'allotjaments turístics, i al portal de promoció turística de Catalunya.

Portal de promoció turística de Catalunya

QUÈ PASSA SI NO ES LEGALITZA L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?

Que l’exercici de l'activitat tindrà la consideració d'il·legal. Aquesta situació d'il·legalitat posa el propietari en risc de ser sancionat per l'ajuntament o per la Generalitat de Catalunya. La no legalització de l'activitat implica una pèrdua efectiva de competitivitat, i una competència deslleial davant els habitatges que sí estan legalitzats.

COM IDENTIFICARÀ L'USUARI QUE CONTRACTA UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC LEGAL?

Per l'exhibició del número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya o la referència de la comunicació municipal, en tota mena de publicitat on s'anunciï l'habitatge. L'habitatge d'ús turístic també ha d'exhibir, en un lloc visible i fàcilment accessible, el número de registre d'entrada a l'Ajuntament de la declaració responsable. En canvi, l'habitatge no ha d'exhibir cap placa ni distintiu llevat que estigui categoritzat voluntàriament.

QUINES OBLIGACIONS TÉ EL TITULAR D'UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?

  • Facilitar a l'ajuntament, als usuaris i als veïns un telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
  • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
  • Requerir el cessionari perquè abandoni l'habitatge, en el cas que no respecti les regles bàsiques de la convivència o incompleixi les ordenances municipals dictades a aquest efecte.
  • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana.
  • Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Això significa que l'usuari de l'habitatge d'ús turístic està obligat al pagament d'aquest impost, que es realitza al final de l'estada, amb el lliurament previ de la factura per part del propietari, qui haurà de presentar, en el seu moment, la liquidació davant l'Agència Tributària de Catalunya.

Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge

Direcció General de la Policia

Impost sobre les estades en establiments turístics

Agència Tributària de Catalunya

LA NORMATIVA TURÍSTICA ESTABLEIX, PER AL PROPIETARI, ALGUN TIPUS DE LIMITACIÓ EN ASPECTES COM LA RESIDÈNCIA O L'EMPADRONAMENT?

No, la normativa turística és neutre en relació amb aquests aspectes. La única limitació que regula en aquest sentit, és que el propietari no pot al·legar la condició de domicili a efectes d'impedir-hi l'actuació inspectora de les autoritats competents.

QUINA FORMA CONTRACTUAL HA DE REVESTIR LA CESSIÓ D'UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?

La legislació turística no predetermina cap forma contractual concreta en què s'hagi de materialitzar aquesta cessió, que pot ésser realitzada en qualsevol de les formes admeses en dret.

S'HA DE CATEGORITZAR L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?

La categorització es voluntària, i es realitza d'acord amb el sistema de qualitat turística de Catalunya. Un habitatge d'ús turístic es pot categoritzar sempre que estigui degudament legalitzat, i permet identificar i estructurar els habitatges en funció de les prestacions i serveis que ofereixen, en cinc categories, d'una a cinc claus.

Per categoritzar un habitatge d'ús turístic s'ha d'emplenar una sol·licitud de categorització d'habitatge d'ús turístic i un qüestionari d'autoavaluació.

Procés de categorització

Normativa reguladora dels habitatges d'ús turístic

POT EXISTIR ALGUNA RESTRICCIÓ PER DESTINAR UN HABITATGE A UN ÚS TURÍSTIC?

L'ordenació municipal d'usos del sector on es trobi ubicat l'habitatge, pot limitar o condicionar aquest ús.

Els Estatuts de la comunitat de propietaris, inscrits en el Registre de la propietat, també poden limitar aquest ús en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC TÉ LA CONSIDERACIÓ DE LOCAL PÚBLIC?

Els establiments públics es caracteritzen per ser edificis, locals o recintes accessibles a la concurrència pública, no podent-se restringir el seu lliure accés per raó de qualsevol condició o circumstància personal o social. Tenen la consideració de local públic els establiments d'allotjament turístic, és a dir: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

En canvi, la lliure accessibilitat no és un element característic de l'habitatge d'ús turístic ja què és el seu propietari qui decideix cedir-lo a tercers, i no té la consideració de local públic.

Una altra característica a tenir en compte és que en els establiments públics el titular de l'activitat pot ser una persona diferent al propietari, mentre que en els habitatges d'ús turístic el titular de l'activitat és sempre el propietari, i aquesta distinció dóna lloc a drets i obligacions diferents per a uns i altres.

HI HA ALGUN REGISTRE OFICIAL D’HABITATGES D’US TURÍSTIC?

Sí, el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). L’RTC està adscrit a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

El tràmit d’ inscripció el realitza d’ofici la Direcció General de Turisme a partir de la comunicació d’alta de l’activitat per part de l’ Ajuntament corresponent. Des d’aquest moment l’habitatge d’ús turístic disposa d’un número d’inscripció que l’identifica plenament, a efectes legals. La Direcció General de Turisme notifica el número d’inscripció de l’habitatge d’ús turístic al seu propietari.

Guia oficial d'allotjaments turístics

ÉS EL MATEIX UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC QUE UN ESTABLIMENT D'APARTAMENTS TURÍSTICS?

No, són realitats diferents. Els apartaments turístics són establiments que presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d'explotació amb els serveis turístics corresponents. No han de disposar de cèdula d'habitabilitat.


Associats
Necessita ajuda?
ATA és membre de:
Amb el Suport de:
Crèdits
Avís legal - Politica de privacitat
Politica de cookies
© Associació Turística d'Apartaments 2019
Back To Top